Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser - Grafisk Tryk

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem kunden og Grafisk Tryk (benævnt ”leverandøren) i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

Salgs- og leveringsbetingelser ved bestilling hos Grafisk Tryk

Salgs- og leveringsbetingelser - Grafisk Tryk

§ 1 Tilbud og aftale

§ 1.1 Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

§ 1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.

§ 1.3. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

§ 1.4 Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

§ 1.5 Tilbuddet er betinget af, at:

· Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
· Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
· Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

§ 2 Pris

§ 2.1 Alle priser er ekskl. moms og levering.

§ 2.2 Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

§ 2.3 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

§ 2.4 Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

§ 2.5 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

· Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
· Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
· Ekstraarbejde som følge af at bestilleren laver flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
· Overarbejde og foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftaleindgåelse.
· Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
· Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

§ 3 Levering

§ 3.1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

· Bestillerens handling eller undladelse
· Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadiget produktionen
· I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art
· I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, opspor, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

§ 3.2 I tilfælde af forsinkelse som beskrevet under § 3.1 har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

§ 3.3 Hvis en begivenhed som beskrevet under § 3.1 bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren kun forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.

§ 3.4 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.

§ 3.5 Levering foretages Ab Fabrik, medmindre leverandøren har påtaget sig at levere varen til bestilleren. Såfremt sidstnævnte er tilfældet sker forsendelsen for bestillerens regning og risiko, ligesom levering anses for foretaget, når varen er overgivet til selvstændig fragtfører.

§ 4 Betalingsvilkår

§ 4.1 Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag. Hvis betalingsdatoen ikke er fastsat på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura skal betaling ske inden 14 dage efter fakturadato.

§ 4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.

§ 4.3 På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling, hvilket skal ske hurtigst muligt efter, at anmodningen er fremsat af leverandøren.

§ 4.4 Fremsættes anmodningen beskrevet under § 4.3 efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

§ 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

§ 5.1 Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.

§ 5.2 Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

§ 5.3 Det i § 5.2 omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

§ 6 Forsinkelse

§ 6.1 Bestilleren har pligt til at reklamere skriftligt over for leverandøren inden 3 hverdage efter forsinkelsen er eller burde være blevet bestilleren bekendt. Foretages denne reklamation ikke rettidigt, mister bestilleren sine misligholdelsesbeføjelser i anledning af forsinkelsen.

§ 6.2 Bestilleren skal ved rettidig reklamation fastsætte en ny rimelig frist for levering af ydelsen på ikke under 8 hverdage. Der foreligger alene misligholdelse, såfremt leverandøren ikke har leveret varen/varerne indenfor denne ekstra frist. Bestilleren kan efterfølgende kun påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser efter fristens udløb, jf. nedenfor.

§ 6.3 I tilfælde af misligholdelse kan bestilleren (1) kræve levering mod betaling af kontraktsummen eller (2) ophæve aftalen for den forsinkede del samt kræve købesummen herfor tilbagebetalt. Foreligger der kun forsinkelse ved en del af ydelsen, er det alene den forsinkede del, der kan ske ophævelse for. Bestilleren kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod leverandøren.

§ 6.4 Bestilleren er dog kun berettiget til at hæve aftalen, jf § 6.3, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid, ligesom betingelserne nedenfor tillige skal overholdes i sådanne tilfælde.

§ 6.5 Bliver leverandøren som følge af umulighed eller andre ekstraordinære uforudsete omstændigheder afskåret fra at levere til aftalt tid forbeholdes retten til for leverandøren uden ansvar og misligholdelsesbeføjelser at hæve aftalen mod at tilbagelevere betalinger.

§ 6.6 Opmærksomheden skal særligt henledes på, at leverandøren ikke udover ovennævnte misligholdelsesbeføjelser kan tilpligtes at betale erstatning for direkte eller indirekte tab, som bestilleren lider grundet forsinkelsen, herunder også for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

§ 7 Mangler

§ 7.1 Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

§ 7.2 Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

§ 7.3 Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

§ 7.4 Bestilleren har ved modtagelsen af varen/varerne pligt til at foretage en sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug og sædvane påkræver med henblik på at konstatere, om varen/varerne er behæftet med eventuelle mangler.
§ 7.5 Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel samt at foretage omlevering, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

§ 7.6 Ved eventuel udbedring skal bestilleren levere og afhente varen/varerne hos leverandøren, medmindre andet aftales mellem leverandøren og bestilleren.

§ 7.7 Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

§ 7.8 Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.

§ 7.9 Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

§ 7.10 Formatafvigelser er tilladelige, når de ikke overstiger +/- 1%.

§ 8 Ansvar

§ 8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

• Leverandøren kan ikke tage ansvar for afsmitning, hvis der ikke benyttes lak.
• Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
• I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
• I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeur situation.

§ 8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

§ 8.3 Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

§ 8.4 Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.
Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, med mindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed.
Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

§ 8.5 Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

§ 8.6 Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

§ 9 Underleverandører

§ 9.1 Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§ 10 Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

§ 10.1 Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

§ 11 Persondata

§ 11.1 Bestilleren indestår for at opfylde samtlige forpligtelser i persondataforordningen for så vidt angår persondata, som måtte indgå i materialer eller løsninger, som skal varetages af leverandøren. Dette medfører bl.a., at bestilleren skal opfylde sin oplysningspligt over for registrerede personer.

§ 11.2 Leverandøren er berettiget til at behandle og gemme persondata vedrørende individuelle kontaktpersoner hos bestilleren, herunder navn, kontaktoplysninger og hvilke produkter, der er købt.

§ 11.3 Formålet med registrering og behandlingen af disse oplysninger, er opfyldelse af leverandørens forpligtelser, herunder eksempelvis administration af kunderelationer samt betalingstransaktioner til at analysere og forbedre produkter og/eller til at sende information vedrørende leverandørens produkter, ydelser og arrangementer.

§ 11.4 Leverandøren vil opbevare persondata i en identificerbar form så længe forretningsforholdet til bestilleren består. Persondata slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring heraf, jf. ovenfor. Persondata kan dog behandles samt opbevares i en længere periode i anonymiseret form.

§ 11.5 Personoplysninger indsamlet i forbindelse med gennemførelse af køb på leverandørens hjemmeside bliver dog gemt med oplysninger om, hvilke varer bestilleren har købt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10.

§ 11.6 Leverandøren er berettiget til at hoste sin hjemmeside af eksterne leverandører, som behandler persondata på leverandørens vegne og efter instruks fra samme.

Persondata kan endvidere overlades til og behandles af samarbejdspartnere i forbindelse med administration af kundeforhold og markedsføring samt til transportører til brug for levering af varer.

Persondata kan også blive videregivet til betalingsformidlere til brug for transaktionsforhold.

Herudover kan det under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, herunder retslige myndigheder. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om svindel, mv.

§ 11.7 Bestilleren har ret til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger, eller gøre indsigelse mod behandling, samt ret til at dataportabilitet.

§ 11.8 Bestilleren har mulighed for at klage til Datatilsynet over behandling af persondata, hvilket skal ske til Borgergade 28, 1300 København K.

§ 12 Lovvalg og værneting

§ 12.1 Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

§ 12.2 En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole, ved sælgers hjemting i overensstemmelse med danske værnetingsregler. Den internationale købelov finder ikke anvendelse.

§ 13 Tilladelse til brug i Grafisk Tryks portfolio

§ 13.1 Bestiller tillader Grafisk Tryk at benytte sig af det udarbejdede design i egen, fremtidig markedsføring/portfolio – dog med hensyntagen til evt. følsomt og fortroligt indhold.

§ 14 Ikrafttræden

§ 14.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. juli 2018.